• Biz Kimiz
  • Misyonumuz
  • Vizyonumuz

Biz Kimiz

Kadim bir tarihî geçmişe sahip olan Türkistan coğrafyası, 12 asırdır İslam kültürüyle yoğrulmuş köklü bir medeniyet merkezidir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Hunlarla başlayıp Tabgaçlar’ın, Göktürkler’in, Uygurlar’ın, Karahanlılar’ın, Gazneliler’in, Harzemşah ve Selçuklular’ın asırlar boyunca kök saldıkları, karış karış iz bıraktıkları bu Türk yurdu, Karhanlılar döneminde ilim ve medeniyet bakımından oldukça gelişmiştir. Özellikle Karahanlılar Hakan’ı Abdülkerim Satuk Bağrahan’ın İslamı kabul etmesiyle, bu topraklar Ahmet Yesevi’ye, Şah-ı Nakşibendi’ye, İmam-ı Buhari’ye, Tirmizi’ye, İbn-i Sina’ya, Farabi’ye, el-Biruni’ye, Harezmi’ye, Uluğ Bey’e, Yusuf Has Hacib’e,Kaşgarlı Mahmut’a ve daha yüzlerce ilim, irfan ve gönül sultanına;ev sahipliği yapan bereketli topraklar olmuştur. Vakfımız, şanlı tarihimize tarihine adını altın harflerle yazdırmış Türklerin İslam’la müşerref olmasında büyük katkı sağlamış olan,şu anda türbesi Türkistan’ın tarihi Başkenti Kaşgar iline bağlı Artuş ilçesinde bulunan büyük Türk Hakan’ı Abdülkerim Satuk Bağrahan’ın adını ve Misyonunu nesillere tanıtmak,ecdat ruhunu genç kuşaklara aktarmak ve kabul ettirmek maksadıyla, hayırsever Türk ve Türkistanlılar tarafından kurulmuştur.

Misyonumuz

Tarihte (özellikle Karahanlılar Döneminde) Büyük Türkistan coğrafyasının ilim, sanat ve kültür alanlarında elde ettiği yüksek medeniyeti, şanlı ve köklü misyonunu yeniden diriltmek, yeni nesillere öğretmek ve bu nesillere tarih ve millet şuuru kazandırmak. Yeni nesil Türkistan gençlerinin her alanda gelişmesine yardımcı olmak ve katkı sağlamak. Tüm İslam coğrafyasında yaşayan halklar arasında ortak değerlere dayalı kardeşlik şuuru geliştirmek.Türkistan Türkleri arasında var olan dini ve milli kimliği daha da pekiştirip kuvvetlendirmek. Özellikle genç Türkistanlıların her alanda akademik çalışmalar ilmi kariyer yapmalarına yardımcı olmak. Türkistanlı gençlerin adalet, özgüven ve sorumluluk gibi evrensel insanî değerler kazanmalarına yardımcı olmak ve dünya ile uyumlu inançlı, şuurlu ve sorumluluk sahibi birer Müslüman fert olmalarına katkı sağlamak.

Vizyonumuz

  • Türkistan coğrafyasında yıllardır devam eden esarete bağlı olarak halk üzerinde oluşan olumsuzlukları (kimliğinden soyutlanma ve özgüven noksanlığı gibi) gidererek, sağlam şahsiyet kazandırmak.
  • Genç kuşakların daha eğitimli, birlik ve kardeşlik bilinci daha kuvvetli bireyler oluşmasına katkı sağlamak.
  • Türkiye’de ve diğer ülkelerde eğitim gören Türkistanlı ve diğer ülke öğrencilerinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak ve her alanda kendinin geliştirmelerine imkân oluşturmak.
  • Genç ve gelecek nesillerin daha eğitimli ve daha şahsiyetli ve milli benliğe sahip yetişmesi için çalışmak, ortam hazırlamak.
  • Türk - İslam coğrafyası halkının sahip olduğu mefkûre doğrultusunda yükselmesi için ilmî çalışmalar yapmak, akademik ortam ve imkân hazırlamak.
  • Milli ve Manevî kimliğimize uygun olarak hazırlanan projeler çerçevesinde kalıcı ve sürekli Eğitim ve Öğretim kurumları tesis etmek ve bunları sürdürmek için imkân hazırlamak.
  • Türk – İslam coğrafyası ülkeleri öğrencilerine her türlü burs, barınma, iaşe ve ibate imkânı sağlamak ve bu doğrultuda çözümler üretecek çalışmalar yapmak.